واحد نقل و انتقالات:

واحد نقل و انتقالات یکی از واحدهای زیرمجموعه مدیریت منابع انسانی دانشگاه می‌باشد که عهده‌دار وظیفه بررسی و رسیدگی به درخواست‌های انتقال و مأموریت، مطرح‌شده از سوی کارکنان دانشگاه و سایر دانشگاه‌های علوم پزشکی و همچنین کارکنان دیگر دستگاه‌های دولتی می‌باشد که هرسال اقدام به برگزاری کمیته نقل و انتقالات در نیمه دوم ماه‌های خرداد، شهریور، آذر و اسفندماه می‌نماید و به‌علاوه در خصوص تغییر محل خدمت در حوزه جغرافیایی شهرستان سنندج و متقاضیان استفاده از مأموریت آموزشی جهت کلیه کارکنان واحدهای تابعه (پرسنل پیمانی، رسمی و رسمی آزمایشی در مورد پذیرفته‌شدگان در مقاطع ph.D و دستیاری و فوق تخصصی با توجه به مصوبه هیئت‌رئیسه محترم) مکاتبات، فرآیندها و اقدامات لازم را به عمل می‌آورد.

شرح وظایف:
  1. 1- دریافت و جمع‌آوری مدارک نقل‌وانتقال کارکنان متقاضی انتقال، مأموریت و تغییر محل خدمتی (حوزه شهرستان سنندج) و رسیدگی به آن مطابق قوانین، دستورالعمل‌های مربوطه
  2. 2- انجام کلیه مکاتبات، فرآیندها در خصوص انتقال، مأموریت و تغییر محل خدمتی (حوزه شهرستان سنندج) و اخذ نظریه از واحدهای ذی‌ربط جهت طرح در کمیته نقل و انتقالات دانشگاه
  3. 3- صدور کلیه ابلاغ‌های انتقال (ورودی، خروجی)، مأموریت (ورودی، خروجی) و تغییر محل خدمتی کارکنان (حوزه شهرستان سنندج)
  4. 4- تنظیم صورت‌جلسه‌های نقل و انتقالات و مأموریت کارکنان و برگزاری کمیته نقل و انتقالات در موعد مقرر و به‌صورت هر سه ماه یک‌بار
  5. 5- نجام مکاتبات و فرآیندهای مربوط به مراحل اعطای مأموریت آموزشی کارکنان جهت پرسنل پیمانی، رسمی، و رسمی آزمایشی (پذیرفته‌شدگان در مقاطع ph.D و دستیاری و فوق تخصصی با توجه به مصوبه هیئت‌رئیسه محترم دانشگاه)
  6. 6- صدور احکام انتقال (ورودی، خروجی)، مأموریت (ورودی، خروجی) و مأموریت آموزشی
  7. 7- تهیه گزارش‌های لازم به مراجع ذی‌ربط


انتقال:

عبارت است از جابجایی محل خدمت کارمند با صدور حکم یا قرارداد یا ابلاغ به واحدهای تحت پوشش دانشگاه یا به‌منظور اشتغال در سایر دانشگاه‌ها و مؤسسات وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سایر دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی با حفظ سوابق خدمت (در حالت انتقال رابطه فرد با واحد/دستگاه مبدأ از تاریخ انتقال (تاریخ اجرای حکم) قطع و در همان تاریخ این ارتباط با واحد/دستگاه مقصد برقرار می‌شود.) ضمناً انتقال نیروهای قراردادی (کار معین و کارگری) تنها بین دانشگاه‌های علوم پزشکی امکان‌پذیر است.

مأموریت:

مأموریت عبارت است از اعزام کارمند (رسمی، رسمی-آزمایشی، پیمانی) به‌طور موقت برای مدت‌زمان معین به واحدهای تحت پوشش دانشگاه یا سایر دانشگاه‌ها و مؤسسات وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارتخانه و یا سایر دستگاه‌های دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی (در حالت مأموریت، رابطه فرد با دستگاه مبدأ تداوم داشته و حفظ پست سازمانی مستخدم به مدت یک سال الزامی بوده و در صورت توافق واحدهای مبدأ و مقصد حداکثر تا یک سال دیگر نیز قابل تمدید است و پس‌ازآن در صورت موافقت واحد مقصد با ادامه مأموریت، اختصاص پست سازمانی از سوی واحد مقصد به فرد مأمور الزامی است. (به‌منظور جلوگیری از ایجاد وقفه در وضعیت خدمتی، مستخدم می‌بایست دو ماه قبل از اتمام مدت مأموریت هماهنگی لازم را با واحدهای مبدأ و مقصد به عمل آورد).

مأموریت آموزشی:

این دانشگاه در راستای اجرای ماده 5 دستورالعمل اجرایی استفاده از مأموریت آموزشی و همچنین ماده 48 آئین‌نامه اداری استخدامی کارمندان غیر هیئت‌علمی و به استناد دستورالعمل اجرایی استفاده از مأموریت آموزشی، نسبت به اعطای مأموریت آموزشی به پذیرفته‌شدگان در مقاطع Ph.D ، دستیاری و فوق تخصص در رشته‌های موردنیاز پس از تأیید هیئت‌رئیسه محترم دانشگاه اقدام می‌نماید(ضمناً ایثارگران در خصوص اعطای مأموریت آموزشی مشمول مقررات خاص خود می‌باشند.)