معرفی پرسنل واحد نقل و انتقالات

عبدالله ماجدی
مسئول واحد نقل و انتقالات
تلفن داخلی : 311

عدنان محمدی
کارشناس مسئول واحد نقل و انتقالات
تلفن داخلی : 320

ناصح احمدی
کارشناس نقل و انتقالات
تلفن داخلی : 330
شماره های تماس واحد نقل و انتقالات
33235848 - 087
33287304 - 087